Hoa hồng cho người giới thiệu (cập nhật 29/06/2021)

Hoa hồng cho người giới thiệu (cập nhật 29/06/2021)

Giờ đây người giới thiệu có thể vào mục giới thiệu xem được các thành viên đã giới thiệu và tiền hoa hồng nhận được

Bước 1: Truy cập mục giới thiệu